Back to top

Štatút súťaže o iPhone

Štatút súťaže „SPLÁTKUJTE S QUATROM A VYHRAJTE JEDEN Z PIATICH iPhone“
(ďalej len „štatút“) 

Všeobecná úverová banka, a. s., skrátený názov: VÚB, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B 

ANDREA SHOP, s.r.o., so sídlom Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 277 151  zapísaný v Obchodnom  registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17761/T 

Preambula 

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. 

I. Vyhlasovateľ súťaže 

Vyhlasovateľom súťaže je:  
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B (ďalej len „VÚB, a. s.“) 

 

Spoluvyhlasovateľ súťaže je:  
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 277 151 
zapísaný v Obchodnom  registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17761/T (ďalej len „ANDREA SHOP, s.r.o.“)

II. Čas konania súťaže 

Súťaž bude prebiehať v dňoch 1.6.2020 – 30.6.2020. Žrebovanie a vyhlásenie výhercov súťaže sa uskutoční 15.7.2020 v sídle spoločnosti ANDREA SHOP s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže „SPLÁTKUJTE S QUATROM A VYHRAJTE iPhone“ môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá nakúpi na splátky cez Quatro v ktorejkoľvek kamennej predajni ANDREA SHOPU, s. r. o. akýkoľvek tovar v minimálnej hodnote 400 €, v období trvania súťaže od 1.6.2020 do 30.6.2020 a zároveň vypísaním žrebovacieho lístka dá písomný súhlas so zaradením do súťaže.
Zo súťažiacich budú dňa 15.7.2020 vyžrebovaní piati výhercovia – jeden výherca z jednej kamennej predajne ANDREA SHOP, s.r.o.

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k VÚB, a. s. alebo ANDREA SHOPU, s. r. o.

IV. Pravidlá súťaže

 1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III. tohto štatútu.
 2. Do súťaže bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa článkov II. a III. tohto štatútu splní všetky podmienky v súťaži.

V. Výhry v súťaži

Výhercovia súťaže vyhrávajú nepeňažnú výhru:
iPhone 6S, 32GB v hodnote 328,96 €

VI. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

 1. Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní a vyhlásení dňa 15.7.2020 a o výhre budú oboznámení e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti o nákup tovaru na splátky.
 2. Vyhlasovateľ písomne oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 3. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.
 4. Výhra bude výhercovi odovzdaná na tom predajnom mieste ANDREA SHOPU, s.r.o., kde nakupoval počas trvania tejto súťaže, a to po splnení podmienok súťaže.
 5. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.
 6. V prípade neprevzatia výhry výhercom najneskôr do 30.9.2020 (vrátane), prepadá výhra v prospech VÚB, a. s.

VII. Spracúvanie osobných údajov

Je oprávneným záujmom Vyhlasovateľa súťaže spracúvať osobné údaje účastníka Súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a emailová adresa uvedená v žiadosti o nákup tovaru na splátky na účely vykonania Súťaže a informovania výhercu o výhre, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Výherca Súťaže môže udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu na účely zverejnenia informácie o výhre v odpovedi na oznámenie o výhre odoslanej na emailovú adresu Vyhlasovateľa quatro@quatro.sk
Neudelenie súhlasu nemá vplyv na odovzdanie výhry a jej prevzatie klientom. Súhlas na zverejnenie informácie o výhre je udelený na dobu prevzatia výhry určenú v článku VI. bod 6. Pred uplynutím tejto doby možno súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Vyhlasovateľa.

VIII. Právo zmeniť štatút súťaže alebo odvolať súťaž

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.
Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolanie súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmenealebo odvolaní na internetovej stránke www.quatro.sk/dokumenty a https://www.letaky.andreashopplus.sk/, sekcia Štatút súťaže.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže vyhlasovateľ jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VIII. tohto štatútu.
 2. Osoby, ktoré sa zúčastnia na súťaži, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu.
 3. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu a príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
 4. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 5. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak. Štatút je zverejnený na internetovej stránke www.quatro.sk/dokumenty a https://www.letaky.andreashopplus.sk/, sekcia Štatút súťaže.

V Poprade, 25.5.2020
VÚB, a. s.
a
ANDREA SHOP, s.r.o.